bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.07.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

RODO

Przepisy prawne związane z bezpieczeństwem informacji Ustawy:

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
• Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Akty wykonawcze:
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji

Dyrektywy unijne:
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Normy prawne związane z bezpieczeństwem informacji zawarte są również w niewymienionych tutaj aktach prawnych. Przepisy szczegółowe można odnaleźć także w Kodeksach: Cywilnym, Karnym, Postępowania Administracyjnego, oraz przepisach regulujących poszczególne działy prawa jak np. prawo zamówień publicznych, prawo telekomunikacyjne etc. Bogatym źródłem wiedzy w tym zakresie jest również wykładnia przepisów, instrukcje i zalecenia wydawane przez właściwe merytorycznie Ministerstwa.


WZÓR KLAUZULI INFORMACJI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BIECZU

POLITYKA CZYSTEGO BIURKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BIECZU

W przypadku wątpliwości co do stosowania, bądź właściwego zachowania zapewniającego właściwe bezpieczeństwo informacji można zwrócić się o pomoc do Inspektora Ochrony Danych Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu

tel. 18-35-35-116
email: iod@zszgorlice.edupoczta.plOpublikował: Józef Kasprzak
Publikacja dnia: 17.07.2018
Podpisał: Jozef Kasprzak
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 125